سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدعلی محمدی – دانشکده فیزیک دانشگاه اصفهان
محمدرضا عبدی – دانشکده فیزیک دانشگاه اصفهان
مجتبی مستجاب الدعواتی – دانشکده فیزیک دانشگاه اصفهان
مهدی کمالی – آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان

چکیده:

مقیاس بندی بازده آشکارساز با فاصله چشمه در حالت کلی تابعی پیچیده از شکل آشکارساز و هندسه اندازه گیری است. مفهوم تبدیل حجم آشکارساز به یک نقطه مجازی (نقطه ای که گویی تمام برهم کنشها بطور مجازی در آن روی میدهد) به منظور تسهیل در ارزیابی بازده برای موقعیت های مختلف چشمه پیش از این برای آشکارسازهای( Ge(Li پیشنهاد شده بود. دراین کار اعتبار مدل نقطه ی مجازی آشکارساز در آشکارساز HPGe (ژرمانیوم فوق خالص) با کمک چشمه های نقطه ای استاندارد در فواصل مختلف چشمه تا سطح آشکارساز برای ساده سازی عوامل هندسی مورد استفاده در درجه بندی, بررسی و تایید شد. همچنین بستگی فاصله میان نقاط مجازی تا سطح آشکارساز، با انرژی فوتون چشمه ها مطالعه شد.