سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آزیتا حسین زاده – کارشناس آزمایشگاه کنترل کیفیت آب شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی
فاطمه حاجیلاری – مسئول آزمایشگاههای استان شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

چکیده:

نیترات از جمله آلاینده هایی است که حضور آن در منابع تامین آب باعث آلودگی شیمیایی و کاهش کیفیت آب و محدودیت استفاده از آن منابع می شود . لذا تعیین دقیق مقدار نیترات آب جهت انجام مطالعات ساخت، طراحی و همچنین اقدامات بعدی مانن د حذف، پایش و تغییرات غلظت امری بسیار مهم و لازم الاجراء می باشد. روش متداول اندازه گیری نیترات، روش اسپکترو فتومتری فرابنفش می باشد که بدلیل محدودیت حد تشخیص و همچنین تاثیر پذیری روش توسط عوامل مداخله گر در تعدادی از اندازه گیری ها نیاز به بازنگری دارد. پژوهش حاضر به بررسی روشی حساس و کارآمد برای سنجشیون نیترات با استفاده از دستگاه پلاروگرافی به روش DP ( Difrential Pulse ) و با استفاده از الکترود کار از نوع DME با حدتشخیص در محدوده ppt تحت شرایط آزمایشگاهی می پرداز د . نتایج حاصله نشان می دهد روش فوق دارای دقت و صحت بالایی بوده و قادر استیون نیترات را به تنهایی و بدون دخالت عوامل مداخله گر شناسایی و تعیین مقدار نماید . همچنین با انجام مقایسات آماری به بررسی دقت و صحت آزمایشات پرداخته شده است بدین منظور از آزمونهای T-Testشامل مقایسه میانگین های دو نمونه، آزمون t یدو به دو برای بررسی صحت آزمایش و آزمون F-Test برای بررسی دقت دو روش استفاده گردیده است.