سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه شریعتی فیض آبادی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
سمیرا بنی اسدی – دانش آموخته مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست دانشگاه آزاد لاهیجان
مریم وحیدی – دانش آموخته مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست دانشگاه آزاد لاهیجان

چکیده:

فسفات و نیترات موجود در کودهای شیمیایی توسط رواناب از مزارع کشاورزی به آبهای سطحی و زیرزمینی راه می یابند که در آبهای پذیرنده اثراتی را به دنیال دارند . نیترات به سایر اشکال نظیر نیتریت تبدیل میگردد . این تحقیق به منظور تعیین مقدار نیتر یت و فسفات در آبهای زیرزمینی آستانه اشرفیه که جهت شرب توسط ساکنین مورد استفاده قرار می گیرد و ارزیابی اثرات تخریبی نامتعادل کودها و ارائه راهکارهای مناسب مدیریت استفاده از کودها در تابستان سال ۱۳۸۵ صورت گرفت . در تحقیق مذکور غلظت نیتریت و فسفات به روش استان دارد اسپکتروفتومتری در
۲۹ حلقه چاه خانگی اندازه گیری شد و ارقام حاصله با استانداردهای جهانی و ملی مورد مقایسه قرار گرفت . نتایج مربوط به فسفات نشانگر آن است که حداکثر غلظت این آنیون در آب چاهها ۰/۵۷۸ mgL -1 و حداقل آن ۰/۱۲۵ mgL -1 می باشد . مقایسه مقادیر حاصله با استاندارد فسفات در آب آشامیدنی نشانگر آن است که در هیچ یک از چاهها فسفات از حداکثر مجاز آب آشامیدنی بیشتر نبوده است .
نتایج مربوط به نیتریت نشانگر آن است که حداکثر غلظت نیتریت در آب چاهها ۶/۱۸۱ mgL -1 و حداقل غلظت آن ۰/۰۵۴ mgL -1 بوده است . در تعدادی از روستاها نظیر گورگا، پر کاپشت، کشل، تمچال، نازکسرا و کنچا غلظت نیتریت بالاتر از حد مجاز استاندارد آشامیدن بود . براساس نتایج حاصله آب برخی از چاهها که در حال حاضر توسط روستاییان به مصرف شرب می رسد، حاوی مقادیر بالاتر از حد مجاز نیتریت است که استفاده از آن جایز نمی باشد .