سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه روحانی –
پریتا کوچنین –
احمد سواری –
محمدعلی زاهد –

چکیده:

بحرانهای زیست محیطی که دستاورد دانش و تکنولوژی رو به رشد بشر امروزی است هم اکنون به صورت معضلی گریبانگیرجامعه انسانی شده است بهره برداری نا مناسب و دراز مدت بشر از منابع طبیعی سبب بروز اثرات ناخوشایند و خسارات زیست محیطی فراوان شده است . در این میان سواحل و دری اها بیش از سایر مناطق دستخوش خسارات و صدمات جبران نا پذی ر شده اند .بدیهی است که آگاهی از مسائل زیست محیطی سواحل و دریاها نقش مهمی در استفاده بهینه از این مناطق و مدیریت فرآیندهای توسعه پایدار کشور ایفا می نماید . با توجه به نقش خاص هیدروکربنهای نفتی در آلو دگی سواحل و محیط زیست دریایی شناخت وضعیت این آلودگیها لازم و ضروری به نظر می رسد.در این تحقیق پنج ایستگاه در سواحل منطقه بهرگان ،استان خوزستان ،شمال غرب خلیج فارس انتخاب شد . نمونه برداری از رسوبات سطحی انجام گرفت .مجموعه هیدروکربنهای نفتی (PHC’s) موجود در رسوبات گزارش شده است .روش آنالیز هیدروکربنهای نفتی با دستگاه اسپکتروسکو پ زیر قرمز FT-IR با حد تشخیص ۰/۵ppm بوده است . نتایج بررسی نشان می دهد که هیدروکربنهای نفتی در محدوده ۱۷/۸۹ppm تا ۵۰۶/۶۶ppm بوده است . دانه بندی رسوبات و نیز مقدار کل مواد آلی (TOM) موجود در آن نیز مورد بررسی قرار گرفت.مقایسه نتایج حاصل از این تحقیق با سایر مطالعات نشان دهنده وضعیت نا مناسب آلودگی بوده و کاهش چشمگیر تنوع زیستی منطقه از پیامدهای فاجعه آمیز این آلودگی می باشد.