سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عین الله واحدی, – دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز پژوهشکده فیزیک کاربردی و تحقیقات ستاره ش
حبیب تجلی، – دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز . پژوهشکده فیزیک کاربردی و تحقیقات ستاره
علی قنادزاده گیلانی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و تحقیقات ستاره شناسی دانشگاه تبریز . دانشکده ش

چکیده:

در این پژوهش وابستگی دمایی پذیرفتاری نوری ورفتار الکترواپتیکی مخلوط های دو نوع بلورمایع نماتیکی جدید، ۴- هپتیل – فلور ۴- ایزوتیوسیاناتوتولن – (FBT) و – ۴ – پن یل – ۳ – فلور – ۴ –ایزوتیوسیاناتوتولن (۵FBT) در طول موج ۶۳۲,۸ نانومتر به صورت تجربی بررسی ش د ه است. در نزدیکی دمای گذار حالت همسانگرد به نماتیک رفتارهای پیش گذاری این مخلو طها با تئوری لاندا- دوژن مقایسه گردیده و سازگاری نتایج تجربی با پیش بینی های موجود دراین زمینه مورد تایید قرار گرفته است