سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

صیاد نصیری – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
شهرزاد رشکی – کارشناسی مکانیک خودرو
امیرحسین مومن – کارشناسی مکانیک خودرو
سیدحسن آقامحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشدمکانیک

چکیده:

دراین مقاله سعی شده تا درشرایط واقعی تاثیربرخی خصوصیات فنی خودرو ازجمله فشاربادتایرابعاد تایرنحوه توزیع باددنده و سرعت خودرو بطور تجربی و درشرایط واقعی برمصرف سوخت یک خودروبنزینی بررسی شود دراین تحقیق شرایطی به عنوان شرایط مبنا تعریف شد و دراین حالت میزان مصرف سوخت اندازه گیری شد سپس با تغییردرهرکدام ازپارامترهای مذکور میزان تغییررفتارسایرپارامترها اندازه گیری گردید سپس با استفاده ازسیستم های شناسایی الگو عملیات دسته بندی و جداسازی اطلاعات صورت گرفته و شبکه عصبی اموزش و ازمایش شده و نتایجی بالای ۹۰درصد ازاین ازمایش ها کسب گردید درنهایت باترسیم نمودارها تاثیرپارامترهای مختلف برمصرف سوخت خودروی موردنظرنشان داده شده است