سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
ابوالفضل رضاطلب – دانشگاه آزاد سبزوار
سیدعلی مرتضوی – دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین حدادخداپرست –
امیرحسین الهامی راد – دانشگاه ازاد اسلامی سبزوار

چکیده:
دراین پژوهش ویسکوزیته روغن دانه زرشک زرافشانی درسه دما ۲۰و۴۰و۶۰ درجه سانتیگراد با استفاده ازویسکومتر لوله مویین بدست آمد و با استفاده ازرابطه آرنیوس اثرویسکوزیته بردما مشخص گردید برای اندازه یگری ویسکوزیته روغن ازیک سیال مرجع آب مقطر استفاده شد چگالی روغن با استفاده ازپیکنومتر تعیین گردید زمان عبور سیال مرجع و روغن از میان دو خط نشان ویسکومتر لوله مویین با کورنومتر اندازه گیری شد و سپس ویسکوزیته آب مقطر و روغن درهریک ازدماها محاسبه گردید نتایج نشان داد که با افزایش دما ویسکوزیته روغن بصورت خطی r2=0/95 کاهش می یابد ویسکوزیته نسبی و ویژه درهرسه دما بررسی شد.