سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه گنجه ای زاده روحانی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان کرمان- بلوار شه
شاهین اقامیرزاده – کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
ایرج اخلاص پور – کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
نادر کوهی – کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده:

بسیاری از مواد مصرفی و عناصر کمیاب در بدن در فرمهای مختلف وجود دارد که ضروری است و بعنوان اجزاء اصلی مولکولهای بدن هستند از آن جمله می توان سدیم، کلسیم، پتاسیم و … را نام برد. از جمله عناصری که در غذا یا آب یافت می شوند و بیش از حد مجاز آنها خاصیت سمی دارد مثل آلومینیوم، استرانسیم، سرب، قلع، جیوه، کادمیوم و … می باشد. این فلزات از منابع مختلف مثل خاک، آب، هوا و … وارد محیط زیست، غذا و نهایتاً بدن انسان می شود، همچنین با آلوده کردن منابع آب و خاک می توانند باعث برهم خوردن تعادل اکوسیست مها شوند. گرچه وجود آنها درحد مطلوب ضروری است اما افزایش یا کاهش شدید آنها ضمن برهم زدن تعادل محیط زیست، حیات موجودات زنده را در معرض خطر قرار می دهد. چنانچه گفته شد، سرب نیز یکی از عناصر سمی و آلود کننده محیط زیست است. بخش عمده جذب سرب در انسان از طریق تنفس بوده و بقی? آنها بواسطه تغذیه وارد بدن انسان می گردد. در حالیکه فلزاتی مثل جیوه و کادمیوم عمدتاً از طریق تغذیه وارد بدن انسان می شوند. میزان سرب در پوست? زمینppm13می باشد. در این تحقیق، پس از تهیه نقشه های پایه، اقدام به تهیه نقشه واحدهای کاری و نقاط معرف برای نمونه برداری خاک می شود. واحدهای کاری در حوزه مشخص شده و سپس اقدام به تهیه سه نمونه خاک در هرواحد کاری در عمق های مختلف گردید. سپس در آزمایشگاه از طریق روش خاص خاکها دایجیت گردیده و بوسیل? دستگاه جذب اتمی میزان سرب آن اندازه گیری شد. پس از مشخص شدن نقاط و میزان آلودگی، در نقاط مورد نظر اقدام به تهیه نقشه گردید و میزان آلودگی مورد بررسی قرار گرفت.