سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیرحسین محمودی – استادیار دانشکده مکانیک، همدان، دانشگاه بوعلی سینا
سیدمحمد جویا – استادیار دانشکده مکانیک، همدان، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

هدف این مقاله بررسی و اندازهگیری تنشهای پسماند ناشی از جوش در ورق استیل بوسیلهی روش آزمایشگاهی کانتورمتد و مقایسه نتایج آن با نتایج حاصل از تحلیل عددی بمنظور شرح و ارزیابی صحت این روش میباشد. همچنین یکسری الگوریتم بمنظور سادهسازی فرآیندهای تبدیل دادههای اندازهگیریشدهی خام به نقشههای تنش، بیان شدهاست. در ادامه جنبههای مختلفی از روش کانتورمتد شرح دادهشدهاست