سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسعود نوشادی – استادیار بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز نویسنده مسئو
محمدرضا حاتمی زاده – کارشناس ارشد مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

رودخانه کریکی از منابع مهم تأمین آب استان فارس بوده و واح دهای بزرگ صنعتی، کشاورزی و مسکونی متعددی در حاشیه این رودخانه قرار دارند. لذا انجام تحقیقاتی جامع پیرامون آلودگی های آن از لحاظ کمی و کیفی و استفاده از ابزار های مدیریتی همچون مد لهای ریاضی به منظور پیش بینی وضعیت کیفی آب این رودخانه و پیشگیری از آلودگی فزاینده آن امری ضروری به نظر میرسد. در این تحقیق کیفیت آب رودخانه کر از طریق نمون هبرداری و آنالیز برای QUAL2K آزمایشگاهی بعد از سد درودزن تا قبل از دریاچه های طشک و بختگان بررسی شده و سپس مدل شبیه سازی کیفیت آب رودخانه کر مورد استفاده قرار گرفته و واسنجی شده است. به منظور تعیین ایستگاه های نمونه برداری و همچنین منابع آلوده کننده رودخانه کر مسیر رودخانه از زیر سد درودزن تا دریاچه بختگان پیمایش گردید و ۱۲ ایستگاه نمون هبرداری تعیین شد. برای مقایسه مقادیر شبی هسازی شده توسط مدل با مقادیر انداز هگیری شده از روش های آماری استفاده گردید تا میزان اعتبار مدل مورد بررسی قرار گیرد