سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد میرزایی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – دانشکده مهندسی برق
احمد غلامی – تهران – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده برق
حمیدرضا طیبی – تهران – جهاد دانشگاهی

چکیده:

فشارمحیط محل نصب ترانسفورماتورها ( از نوع کنسرواتوری و مرتبط با محیط خارج از طریق محفظه سیلیکاژل ) به عنوان یک عامل موثر در شرایط کاری و در نتیجه پیرشدگی روغن موثر است . این مقاله با انجام تست جریان نشتی عبوری از روغن تحت ت أثیر تغییرات فشار محیطی تجربه ای را در این خصوص ارائه کرده است . بدین منظور فشار هوا در سلول روغن توسط پمپ خلا / کمپرسور از ۴۰ تا ۱۲۵۰ میلی متر جیوه تغییر داده شده و سپس در هر یک از فشار مورد آزمایش ، با اعمال ولتاژ مستقیم در سطوح مختلف ۷ ، ۹ ، ۱۱ و ۱۳ کیلوولت ، میزان جریان نشتی ، اندازه گیری شده است . سپس به کمک تئوری های ریاضی و آنالیز حداقل مربعات خطا ،مدل ریاضی تخمین جریان نشتی بر حسب تغییرات فشار ارائه و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است .