سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد مظهری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
سیداحمد محدث حسینی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

در این تحقیق سعی شده است بهره و ری کلی و جزئی برای محصولات استراتژیک استان خراسان رضوی شامل گندم آبی، جو آبی ، پنبه آبی و چغندرقند با استفاده از شاخص ترنکویست – تیل اندازه گیری و تحلیل گردد . در همین راستا نتایج به دست آمده نشان می دهد که طی دوره زمانی برنامه پنجساله سوم توسعه اقتص ادی – اجتماعی کشور، شاخص مقداری کل نهاده ها برای محصولات گندم آبی، جو آبی ، پنبه آبی و چغندرقند به ترتیب رشد متوسطی معادل ۱۶/۰۱ ، ۱۴/۰۴ ، ۱۴/۴۶ و ۱۶/۲۴ درصددر سال داشته است . از طرف دیگر شاخص مقداری ستانده نیز به تفکیک برای محصولات فوق الذکر به ترتیب دارای رشد متوسط سالانه ای برابر با ۲۸/۲۹ ، ۲۵/۱۹ ، ۱۵/۵۲ و ۲۴/۹۳ درصد بوده است . در هم ه محصولات مورد بررسی، نرخ رشد شاخص ستانده نسبت به رقم مشابه شاخص کل نهاده ها بیشتر بوده که این خود رشد بهره وری کل عوامل تولید را برای محصولات مذکور طی دوره زمانی یاد شده به دن بال داشته است . در همین خصوص شاخص بهره وری کل عوامل تولید برای محصولات استراتژیک فوق به ترتیب دارای رشد متوسط سالانه ای به میزان ۱۰/۵ ، ۹/۷ ، ۰/۹۲ و ۷/۴۷ درصد بوده است که براساس آن محصول گندم آبی بالاترین و پنبه پایین تر ین میزان رشد شاخص بهره وری کل عوامل تولید را طی دوره زمانی مورد مطالعه داشته است