سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
سید یوسف پورمیر – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم و کشاورزی و مناب
علیرضا صادقی ماهونک – دانشیار دانشکده علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
جواد فتاحی مقدم – دانشیار دانشکده علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
یحیی مقصودلو – دانشیار دانشکده علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:
میوه و آبمیوه مرکبات محبوبترین میوه درجهان و مقام دوم تولید را پس ازسیب دارد درحالحاضر برای تولید آبمیوه ها درایران ازحرارت بالا استفاده میشود این نوع آبمیوه ها عمرطولانی دارند ویتامین ث مهمترین موادمغذی میوه مرکبات است که به راحتی درشرایط نامساعد مانند دمای بالا تخریب میشود هدف این پژوهش اندازه گیری و مقایسه مقدار اسید اسکوربیک اب پرتقال تازه و دونوع اب پرتقال تجاری بود نتایج نشان داد که میوه و اب پرتقال غنی ازویتامین ث است به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار ویتامین ث ۵۸/۲۶ و۱۹/۷۳میلی گرم درصدمیلی لیتر بدست آمد ترکیب فوق درآب پرتقال تازه به طور معنی داری P< 0/05 بیشتر ازدو برند آب پرتقال تجاری بود همچنین بین دو آب پرتقال بازاری نیز ازنظر محتوای ویتامین ث اختلاف معنی داربود درنهایت با توجه به یافته های فوق مشخص شد که اولا دو برند تجاری فوق دارای مقدار کافی اسید اسکوربیک بوند دوم اینکه این ترکیب به حد خیلی بیشتر درآبمیوه ی تازه وجود دارد