سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهاردهمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

حبیب اله رعنایی – عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
احمد غفارنیا – رئیس پژوهش و برنامه ریزی راهبردی
علی داوری – دانشجوی دوره دکتری مدیریت دولتی

چکیده:

این مقاله در برگیرنده بخشی از نتایج یک کارپژوهشی است که با هدف طراحی مدلی برای مدیریتی سرمایه های فکری در شرکت ملی نفت ایران انجام شد هاست در این بخش از مطالعه مدل طراحی شده در یکی از سازمان های زیرمجموعه شرکت ملی نفت که به عنوان پایلوت انتخاب گردیده به صورت ازمایشی به اجرا درآمده و وضعیت سرمایه های فکری سازمان مورد نظر با استفاده از روش پیمایشی مورد سنجش و ارزیابی قرارگرفته است. بمنظور انجاماین پژوهش پرسشنامه ای با ۶۴ سوال در برگیرنده و سیزده مولفه در جهت اندازه گیری سرمایه های انسانی ، سازمانی و رابطه ای در قالب یک پیمایش طراحی گردید. این پرسشنامه بین ۲۳۰ نفر از کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس توزیع شد. نتایج این پژوهش نشان داد که مدل اندازه گیری سرمایه فکری دارای اعتبار بالا است. همچنین سطح سرمایه فکری و ابعاد سه گانه ان در سطح بالای متوسط قرار دارد سایر نتایج نشان داد که بین ابعاد سه گانه سرمایه فکری رابطه معنادار قوی وجود دارد ولی میزان اهمیت ابعاد سهگانه سرمایه فکری یکسان نیستند. باتوجه به اعتبار مدل در پایان پیشنهاداتی برای شرکت ملی نفت ایران و سازمان مورد مطالعه ارائه شده است.