سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منوچهر فتحی مقدم – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب – دانشگاه شهید چمران
علی شریفی – کارشناس ارشد سازه های آبی – سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

پوششهای گیاهی بلند و کوتاه در بستر و کناره رودخانه ها باعث اضافه شدن زبری مسیر جریان و گرفتن مقدار زیادی از انرژی آب می شوند . علت اصلی این موضوع، افزایش ضریب زبری ( n) می باشد . بهمین منظور در این تحقیق با استفاده از پارامترهای زبری، ضریب زبری جریان در بازه هایی از رودخانه که دارای پوشش گیاهی در بستر و کناره است تخمین زده شده است . بدلیل تشابه حرکت سیال آب و هوا و تداخل اثر آنها با محیط اطرافشان و امکان مدلسازی این دو سیال با یکدیگر در این تحقیق ابتدا پروفیل سرعت باد درون و بالای یک پوشش گیاهی بلند تا ارتفاعی حدود ۶۰ متر از سطح زمین اندازه گیری و سپس پارامتر های زبری برای این پوشش گیاهی تخمین زده می شوند . پس از آن براساس تشابه رینولدز ازنتایج این تحقیق می توان برای محاسبه پارامترهای زبری ( کف و ارتفاع زبری و )ً نهایتا ضریب زبری جریان در محیطهای گیاهی رودخانه ها استفاده نمود .