سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی جلالی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مد
محسن نصرتی – استادیار گروه بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این تحقیق پارامترهای موثر در فرآیند هضم هوازی ترموفیل فاضلاب شهر تهران اندازه گیری شدند . انرژی سلولی حاصل از بیواکسیداسیون مواد آلی، سینتیک واکنش هضم، نرخ کاهش توده زیستی در فرآیند هضم، پروفایل دما در طول فرآیند هضم و نیز تست شاخص حجمی لجن قبل و بعد از هضم اندازه گیری و مورد مطالعه قرار گرفتند . لجنها ی ۴۰ و ۶۰ گرم در ل یتر در ا ین مطالعه مورد آزمایش قرار گرفتند و اثرات اضافه نمودن فاضلاب قبل از تصفیه شدن (اولیه) به لجن فعال (ثانویه) در سینتیک واکنش هضم و نیز پروفایل دمایی سیستم مورد بررسی قرار گرفتند . انرژی آز اد شده در این فرآیند گرمازا به ازای هر گرم سلول محاسبه شده و با مقدار مشابه موجود در مراجع مقایسه گردیده است.