سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین حسین مرشدی – دانشجوی کارشناس ارشداکتشاف معدن – پردیس دانشکده های فنی – دانشگاه تهران (ارائه دهنده)
سیدحسین مجتهدزاده – استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی- مجتمع فنی و مهندسی- دانشگاه یزد
امیرحسین کوهساری – استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی- مجتمع فنی و مهندسی- دانشگاه یزد

چکیده:

سیالات درگیردر مطالعهی انواع آانسارها، منابع ژئوترمال و نفت و گاز آاربرد دارد. بدین منظور به طور خلاصه خصوصیات ترمودینامیکی و میکروترمیک سیالات درگیر مورد مطالعه قرار میگیرد. یکی از پارامترهایی آه در این مورد میتواند مورد مطالعه قرار گیرد شکل سیالات درگیر است. امروزه با پیشرفت در زمینهی علوم آامپیوتر و نیز عکس برداری، مطالعه و مدلسازی شکل سیالات درگیر آسانتر شده است و میتوان بدون فعالیتهای زمانبر و هزینه بر گرمایش و سرمایش، اطلاعات مفیدی در زمینه خواص میکروترمیک سیالات درگیربه دست آورد. ازانواع معمول مطالعهی اشکال، تخمین درجه پرشدگی حجمی فاز گازی به آمک تعیین درجه پرشدگی سطحی با آاربرد مدل مناسب است آه از آن میتوان در پیشبینی دمای همگن شدگی سیالات استفاده نمود. مدلهای سه بعدی اشکال سیالات درگیر به انواع سیلندری، مخروط ناقص، مکعب مستطیل، هگزاگونال پیرامید و بیضی گون تقسیم بندی می شوند که به کمک انها میتوان رابطه درجه پرشدگی در سطح و حجم فاز گازی را تعیین نمود و با استفاده از این دادهها میتوان اطلاعات میکروترمیک را به دست آورد. برای آاربرد بعضی از انواع این مدلسازیها از اشکال سیالات درگیر مربوط به معدن سرب وروی مهدی آباد استفاده شده است.