سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناهید نوید جوی – عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پز
حسین موحدیان عطار – دانشیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگ

چکیده:

یکی از مهمترین پارامترهای بیان کننده بار آلودگی آبیا فاضلاب، اکسیژن مورد نیاز شیمیایییا COD می باشد .روشهای مختلفی برای انجام آزمایش COD بیان شده است . ولی در تمامی روشه ا انجام عمل هضم مواد آلی موجود درنمونه در مدت ۲ ساعت توسط راکتور حرارتی در دمای °۱۵۰ انجام می شود. ولی مطالعات نشان داده که با استفاده دستگاه مایکرویو برای عمل هضم می توان زمان هضم را کاهش داد . و در مصرف انرژی، هزینه و زمان صرفه جویی کرد .لذا هدف از این تحقیق مقایسه روش هضم سریع توسط مایکروویو با روش هضم در راکتور حرارتی برای تعیین COD فاضلاب می باشد. در این مطالعه با استفاده از محلول استاندارد پتاسیم هیدروژن فتالات نمونه های با غلظت COD و ۱۰۰ ، ۲۰۰ ، ۳۰۰ ، ۴۰۰ و ۵۰۰ میلی گرم در لیتر ساخته شد . در این مطالعه هضم ویالهای COD به دو روش هضم با راکتور حرارتی در دمای °۱۵۰ به مدت ۲ ساعت، و هضم با اجاق مایکروویو انجام شد . جهت صحت و دقت نتایج حاصله، آزمایش COD برای هر ۵ غلظت مشخص با هر دو روش ۶ مرتبه تکرار شده و نتایج مورد مقایسه قرار گرفت . دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS آنالیز گردید. انحراف معیار، خطای نسبی، درصد بازیابی برای هر دو روش در غلظتهای مختلف محاسبه گردید. انجام آزمایش COD به روش هضم با مای کروویو در توان ۳۶۰ وات و زمان ۵ دقیقه نتایجی مشابه با روش هضم با راکتورحرارتی را حاصل کرد . میانگینهای بدست آمده برای غلظت های مختلف COD اندازه گیری شده با دو روش هضم بایکدیگر هم خوانی داشته و درصد بازیابی برای تمامی غلظت ها در هر دو روش قابل قبول می ب اشد (خطای نسبی کمتر از۵% میانگین COD بدست آمده برای نمونه های فاضلاب شهری به دو روش هضم بایکدیگر مقایسه شده، اختلاف معنی داری وجود نداشت Pvalue<0.05 مقایسه میانگین ها بیانگر این است که اختلاف معنی داری بین میانگین غلظتهای مختلف COD در دو روش هضم وجود ندارد . بنابراین با استفاده از روش هضم با اجاق مایکروویو به جای هضم با راکتور حرارتی می توان در زمان، انرژی و هزینه صرفه جویی کرده و این روش را به عنوان روش جایگزین قابل اعتمادی معرفی نمود.