سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
نجمه ابراهیمی اردکانی – دانشجوی کارشنای ارشد ارزیابی آمایش و سرزمین دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات خوزستان
نرگس کارگری – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:
با گسترش شهرنشیمی و نیازهای مردمان در شهرها و رشد جمعیت، و مطرح شدن رویکرد توسعه شهرها، شهرها به عنوان مهمترین مکان های تحقق توسعه پایدار به شمار می روند. در این مقاله توسعه پایدار شهری شهر شیراز مورد مطالعه قرار گرفته است. با وجود آنکه تاکنون چندین مطالعه درخصوص پایداری شهری در ایران انجام شده است، اما از دیدگاه پارامترهای محیط زیست برای اولین بار انجام می شود که هدف آن تعیین معیارهای مهم در دستیابی به توسعه پایدار شهری (به ویزه پارامترهای محیط زیستی) و ارائه راهکارهایی به منظور کاهش استرس های زیست محیطی شهری و امکان دستیابی به توسعه پایدار شهری است و بررسی تأثیر فراهم آوردن اطلاعات جامع و کامل در مورد محیط زیست شهر و ایجاد بانک اطلاعاتی، بر فرایند برنامه ریزی توسط مدیران شهری در راستای ایجاد توسعه پایدار در شهر و اندازه گیری توسعه پایدار شهری در شهر شیراز و شناسایی مناسب ترین راهبرد کانونی و کلیدی برای دستیابی به توسعه ی پایدار شهری شیراز می پردازد. روش تحقیق حاضر از نظر نوع روش، توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات مبتنی بر روش های اسنادی و میدانی می باشد. ابزارگردآوری اطلاعات علاوه بر استفاده از داده های رسمی سرشماری های کشور، از گزارشات تهیه شده توسط دستگاه های اجرایی و همچنین مشاهده میدانی و تکمیل پرسشنامه برای شکل گیری پایگاه داده های مورد نیاز و اندازه گیری شاخص های توسعه پایدار در شهر شیراز، استفاده شده است.