سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

توکل توحیدی – مرکز تحقیقات و پرتودهی بناب، سازمان انرژی اتمی ایران، بناب، ایرا ن
شهریار رحمت اله پور – مرکز تحقیقات و پرتودهی بناب، سازمان انرژی اتمی ایران، بناب، ایرا ن

چکیده:

کاتدهای اکسیدی گرمایونی به عنوان منبع گس یل الکترون در صنا یع مختلف و در ت یوبهای الکترونی از جمله تایروترون مورد استفاده قرار مـی گیرنـد . کاتـد اکسیدی با سطح مقطع ۰/۰۷ cm 2 ساخته شده و با ساخت دیود خلأ پارامترهای گسیل الکترونی آن از جمله چگالی جریان اشباعی و تابع کار اندازه گیری شده است . منحن ی ها ی شاتک یSchottky و ریچاردسونRichardson برا ی این کاتدها رسم شده و تغ ییـ رات چگـال ی جر یـ ان بـا دمـا ی کاتـد بررسی شده است