سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

نعمت الله اکبری – استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان
مصطفی دین محمدی – دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده:

کارایی و بهره وری مفاهیمی اند که تعیین کننده نسبت های ورودی و خروجی یک سیستم اقتصادی است . افزایش کارایی در بنگاه به مفهوم راهی مطمئن برای افزایش ایجاد قدرت رقابت پذیری و سوددهی بیشتر است . معمولا " در بنگاه های که در شرایط نزدیک به بازارهای شبه رقابتی عمل می کنند و تعیین قیمت نهاده و ستاده ها توسط بازار وخارج از اختیار بنگاه صورت می گیرد ، مدیریت عوامل تولید در بنگاه ، نقش مهمی را در میزان سود دهی بنگاه بازی می کند . مدل تحلیلی پوششی داده ها (DEA) از ابزارهای مفید در سنجش کارایی چندین بنگاه با ساختار تولید مشابه است . در این تحقیق با استفاده از مدل پنجره ای به عنوان یک زیر مدل از مدل تحلیلی پوششی داده ها کارایی شرکتهای تولیدی شیر ( شرکتهای فکا، ملارد، گلشهر و گلدشت ) اندازه گیری شده است .نهاده ها عبارتند از : -۱ نیروی کار -۲ مواد اولیه -۳ سربار -۴ سرمایه ( موجودی دفتری سرمایه ) و ستاده ها شامل -۱ درآمد شیر -۲ سایر درآمدها و کل درآمدها ( مجموع درآمد شیر و سایر درآمدها )
مدل در قالب چهار سناریو زیر برآورد شده است :
سناریو اول : چهار نهاده و دو ستاده ( درآمد شیر و سایر درآمدها )
سناریو دوم : چهار نهاده و یک ستاده ( کل درآمد شرکت که حاصل جمع درآمد شیر و سایر درآمدها است )
سناریو سوم : چهار نهاده و یک ستاده ( درآمد شیر )
سناریو چهارم : چهار نهاده و یک ستاده ( سایر درآمدها )
نتایج نشان می دهد :
در مجموع سناریو اول و دوم رتبه کارایی شرکتها به صورت زیر است :
-۱ فکا -۲ ملارد -۳ گلشهر -۳ گلدشت ( گلدشت و گلشهر در این سناریو همرتبه اند )
در سناریو سوم رتبه کارایی شرکتها به صورت زیر است :
-۱ فکا -۲ ملارد -۳ گلشهر -۴ گلدشت
در سناریو چهارم رتبه کارایی شرکتها به صورت زیر است :
-۱ ملارد -۲ فکا -۳ گلشهر -۴ گلدشت ( فکا و گلشهر در این سناریو همرتبه اند ).