سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

محمدعلی صنیعی منفرد – استادیار، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه الزهرا
سحر فیض مهدوی – مهندسی صنایع (دانشجوی ورودی سال ۱۳۷۵)

چکیده:

در این مقاله بخشی از نتایج طرح تحقیقاتی انجام گرفته در دانشگاه الزهرا در مورد اندازه گیری مقوله پیچیده کیفیت دانشکده های یک دانشگاه و رتبه بندی آنها گزارش می گردد. تاکید اصلی در اینمقاله ارزیابی متدولوژی های مناسب برای مدلکردن و اندازه گیری کیفیت دانشکده ها است. پیچیدگی اندازه گیری کیفیت به مولفه ها، شاخص ها یا معیارهایی بر می گردد که بعضی به صورت کمی یا عددی هستند و بعضی دیگر علیرغم قضاوتی بودن باید به صورت کمی تبدیل گردند. در این مقاله، معیارهای مناسب برای توصیف کیفیت یا برتری یک دانشکده معرفی و سپس در چارچوب روشهای تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) مدل سازی خواهند شد. در این مقاله سه روش TOPSIS, AHP و تخصیص خطی مورد ارزیابی قرار میگیرند.