سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم بختار – گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی، ساختمان فیزیک، دانشگاه اسفهان، خیابان ه
محمدرضا باقری – صنعت اپتیک اصفهان
محمود سلطان الکتابی – گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی، ساختمان فیزیک، دانشگاه اسفهان، خیابان ه

چکیده:

در این مقاله اندازه گیری گاف هوا در گستره دینامیکی ۳۰۰-µm30بر اساس حسگر تار نوری مبتنی بر تداخل سنجی فابری پرو به روش FFT گزارش می شود. بر خلاف اندازه گیری به روش قله به قله محاسبه به روش FFT در زمان کوتاهتر و با دقت بیشتری انجام می گردد. برای گاف های چند صد میکرون نیز دقیق تر است. همچنین با کدنویسی در برنامه مطلب مقادیر گاف را به دست آوردیم. از طرفی نتایج سه روش فوق را با مقادیر اندازه گیری شده به کمک ارتفاع سنج دیجیتالی مقایسه کرده و سازگاری خوبی را نشان می دهد.