سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید سموات – دکتری فیزیک پزشکی – عضو هیت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدا
محمدتقی صمدی – دکتری مهندسی بهداشت محیط – عضو هیت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پ
سلمان علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت علوم پز

چکیده:

مشکین شهر با طبیعتی زیبا در شمالغربی کشور واقع شده است. وجود کوه آتشفشانی سبلان باعث بوجود آمدن تعداد زیادی چشمه های آب گرم در اطراف آن شده است . ازمهمترین آنها آب گرم قوتور سویی با Ph=2/5 درشمال شرق، قینرجه با متوسط دمایی ۸۰ درجه سیلسیوس و ایلاندو و موییل سوییی درشمالغرب کوه سبلان قرار دارند،این مطالعه با هدف اندازه گیری گامای محیطی و تعیین دز جذبی سالانه برای تک تک چشمه های آب گرم و مقایسه آن با استاندارد در سال ۱۳۸۶-۱۳۸۵ اجرا گردید. دراین تحقیق از دزیمتر Smart Ion برای اندازه گیری میزان پرتوزایی گامای محیطی استفاده شد. با استقرار دزیمتر در دو ارتفاع مختلف میانگین میزان پرتوزایی گامای محیطی به دست آمد . تعداد موارد دزیمتری در هر فصل حداقل سی بار انجام شد ، و نتیجه مطالعه در مدت یکسال مقدار دز گامای محیطی برای چشمه آب گرم قینرجه ۲۶/۳ آب گرم ایلاندو ۲۱/۶ و آب گرم موییل سویی ۲۲/۰۴ را نشان داد. لذا میتوان نتیجه گرفت که میانگین دز جذبی آنها نسبت به استاندارد جهانی حاصل از تمام منابع بیش از ده برابر بالا بوده و منطقه را جزء منطقه با پرتو زایی طبیعی بالا به شمار آورد. (۴،۸،۱۲)