سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالخالق دیزجی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی
شکوه درچه زاده –

چکیده:

لیپوپلی ساکاریدهای باکتریهای گرم منفی (اندوتوکسین) یکی از عوامل مهم تب زا و ایجاد شوک عفونی در انسان و سایر پستانداران می باشد. لذا ارزیابی عدم آلودگی به اندوتوکسین محصولات دارویی و غذایی به خصوص داروهای پروتئین نوترکیبی در بیوتکنولوژی بسیار حائز اهمیت می باشد. اندازه گیری اندوتوکسین بیشتر بر اساس روش استفاده از ایجاد تب در خرگوش و یا روش ایجاد لخته یا Limulus ameoboycyte lysate(LAL انجام می گیرد. با توجه به هزینه بالای اقتصادی این روش ها و محدودیت اخلاقی روش تب زایی در خرگوش دراین طرح از خصوصیت اندوتوکسین در تحریک سلولهای میلوئید انسانی و اندازه گیری میانجی های آزاد شده به عنوان معیاری از تحریک با اندوتوکسین استفاده شده است. بدین منظور رده های سلولی میلوئید انسانی HL-60 و U937 (تمایز نیافته و تمایز یافته با PMA, Retionic acid, GM-CSF, Vit D3) و نوتروفیلها و لکوسیتها تک هسته ای خون محیطی انسان با غلظت های ۰٫۰۱ng to 10 µg/ml اندوتوکسین به مدت ۱۵ دقیقه تا ۲۴ ساعت تیمار شدند سپس سلولها و محیط رویی سلولها به طور جداگانه جمع آوری و اثرات اندوتوکسین در رشد سلولها و میزان سنتز و ترشح TNF-α به روش کیفی و کمی ELISA اندازه گیری شد. نتایج حاصل به طور خلاصه به شرح زیر می باشد:اندوتوکسین در سلولهای HL-60 و U937 رشد سلولها را در مقایسه با سلولهای کنترل مهار می کند و این مهار همراه با آزاد شدن آنزیم لاکتات دهیدروژناز از این سلولها و به واسطه سمیت سلولی می باشد. تولید و ترشح TNF-α که به روش کیفی سمیت سلولی در سلولهای L929 و به صورت کمی ELISA اندازه گیری شد و نتایج نشاندهنده افزایشی بیش از ۱۰ برابر را نسبت به سلولهای کنترل می باشد.