مقاله اندرکنش تاثيرات تبخير، بارش و ورودي رودخانه ها در مدل سازي حجم محدود جريان هاي افقي روي بستر سه بعدي درياي خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اقيانوس شناسي از صفحه ۲۵ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: اندرکنش تاثيرات تبخير، بارش و ورودي رودخانه ها در مدل سازي حجم محدود جريان هاي افقي روي بستر سه بعدي درياي خزر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صباغ يزدي سعيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مومني هروي عطااله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق مدلسازي جريان هاي افقي بر روي بستر سه بعدي درياي خزر با لحاظ نمودن زبري بستر در کنار تاثيرات ورودي از رودخانه ها، بارش، تبخير و در مناطق مختلف انجام شده است. هدف از انجام اين تحقيق بررسي تاثير توانايي مدلسازي پارامترهاي مهم تاثيرگذار بر شبيه سازي در درياي خزر است. در ماجول مورد استفاده از نرم افزار NASIR، دسته معادلات آبهاي کم عمق (با فرض توزيع فشار هيدرواستاتيک) به عنوان مدل رياضي دوبعدي اختيار شده است. اين معادلات شامل دو معادله حرکت در صفحه افق و يک معادله پيوستگي است. در اين کار تاثير ورود آب رودخانه ها و برآيند بارش و تبخير آب از سطح اين دريا و همچنين ورودي از رودخانه ها به عنوان عبارت هاي چشمه و چاه معادله پيوستگي ديده شده اند. در حل معادلات حرکت، اثرات زبري كف و تنش هاي ناشي از آشفتگي ديده مي شوند. روش حل عددي در اين مدل، روش حجم محدود است. مدل سازي هندسه در اين کار به کمک شبكه بي ساختار مثلثي انجام شده است تا بتوان نامنظمي هاي سواحل دريا را بخوبي مدل نمود. تبديل شبکه دوبعدي به يک صفحه سه بعدي با استفاده از ترازهاي مستخرج از نقشه داراي خطوط تراز انجام شده است. در اين کار تاثير تغييرات شديد عمق بر کيفيت نتايج تراز سطح آب محاسبه شده است و اثر ورودي رودخانه ها بر چرخه هاي افقي جريان در درياي خزر نيز بررسي مي گردد. نتايج مدل به کمک خطوط جريان بدست آمده از محاسبه بردارهاي سرعت در نقاط گرهي و نمودارهاي تغييرات تراز سطح آب مورد ارزيابي قرار گرفته اند.