سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

منیر نیازی – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین / پیشوا ، شه رک نقش جهان ،پیشوا
احمد یزدانی – گروه فیزیک دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

نتایج تجربی مغناطیس پذیری A.C بیان شده درx-1 (T) در حوزه پارامغناطیس نشانی از عدم پیروی از قانون کوری – وایس ،که باید یونهای مغناطیسی کاملاً از یکدیگر مستقل باشند، دارد . انحناء و تعدد خط راست در حوزه فوق حکایت از اندرکنش کوتاه بردی دارد که با توجه به :
i) ساختار الکترونی عنصر خالص گادولینیوم با μeff=7.9 μ β
ii)ساختارμeff=9.6 μ βبا Gd2Inکریستالی – مغناطیسیکه می تواند ناشی از شرکت الکترونهای آزاد در اندرکنش تبادلی بین یونها از طریق اسپین پلاریزگی الکترونهای فوق و در نتیجه ممان مغناطیسی شدن آنها باشد،سؤال مورد نظر این است که آیا در مورد ساختار مغناطیسیGd2Al1-xInx با بررسی تئوری چگالی DFT و دو روش؛ تقریبL(S)DA+U و GGAمی توان تغییر ماهیت الکترونهای آزاد فوق را بیان کرد یا نه، اگر ممکن است پس چگونه می توان تغییر ساختار کریستالی را با توجه به چگالی حالت الکترونی فوق پیش بینی نمود