سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس سد‌سازی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا عطارنژاد – استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران
علیرضا معجمی – دانشجوی کارشناسی سازه های هیدرولیکی دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

یک برنامه کامپیوتریجهت تحلیل دینامیکی سد بتنی با در نظر گرفتن اندرکنش مخزن ارایه شده است. تحلیل بصورت دو بعدی بوده و در حوزه فرکانس صورت می گیرد. در هر دو زیر سازه سد و مخزن از روش اجزا محدود استفاده شده است. برای اعمال شرط مرزی دور دست در مخزن روشهای Sommerfeld و Sharan (1987) بکار رفته و کارایی این روشها به کمک چند مثال مورد بررسی قرار گرفته است. برنامه نوشته شده بصورت کلی بوده و می توان براحتی در آن از سایر شرایط مرزی موجود استفاده نمود.