سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید بهزادی – دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزل
نقدعلی حسین زاده – استادیار پژوهشکده سازه، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی ز

چکیده:

در راستای ایجاد آمادگی لازم و افزایش دانش فنی مر بوط به عملکرد میز لرزان ۶ مولفه ای پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله )پژوهشگاه(، اثرات اندرکنش میز- مدل در این مقاله مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این ارزیابی مسائل مختلفی مانند مود های ارتعاشی میز لرزان مشخصات دینامیکی انواع مدلهای سازه ای روی میز لرزان مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. بررسی اینگونه مسائل به لحاظ ارزیابی صحت و دقت نتایج آزمایشهای دینامیکی روی میز لرزان حائز اهمیت می باشد. مطالعات به روش تحلیلی و مدلسازی به روش عناصر محدود انجام گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که فرکانس مود اصلی میز لرزان در حالت خالی برابر با ۱۱۱ هرتز می باشد که در ۴ و ۶ طبقه بسیار زیاد بوده و در نتیجه امکان اندرکنش و تداخل ، مقایسه با فرکانس مود اصلی مدلهای سازه ای ۲ فرکانس مدلهای سازه ای با میز لرزان بسیار ضعیف است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مدلهای سازه ای بلند و نرم )با فرکانسهای پایین ( در هنگام آزمایش روی میز لرزان از خطای کمتری نسبت به مدلهای سخت) با فرکانس بالا بر خوردارند.