سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کاظم بدو – دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه ارومیه
محمدرضا سروریان – کارشناس ارشد خاک و پی، گروه عمران ، دانشگاه ارومیه

چکیده:

منابع آلاینده متعددی در کنار چاه های آب شرب درشهرها وجود داردند که در صورت عدم مدیریت صحیح می توانند کیفیت آب زیر زمینیتامین کننده آب چاه ها را دستخوش تغییر کنند. با استفاده از اطلاعات هیدروژئولوژیک دشتی که چاه ها و منابع الاینده در آن مستقر هستند و با استفاده از یک مدل تئوریک مناسب، اندرکنش ناحیه حفاظتی چاه ها با پلوم آلودگی منابع آلاینده می توانند مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتایج حاصله می تواند دست اندرکاران مدیریت منابع منابع آب زیر زمینی منطقه را در جلوگیری از اندرکنش چاه ها با منابع آلاینده رهنمون سازد. در این مقاله با استفاده از اطلاعات هیدروژئولوژیک دشست ارومیه، ناحیه حفاظتی چاه آبرسانی شماره ۱۱ ارومیه و پلوم آلودگی یک منبع آلاینده در شرایط مختلف با استفاده از کد کامپیوتری Visual Modflow محاسبه شده و اندرکنش ناحیه حفاظتی با پلوم آلودگی تحت تاثیر پارامترهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.