سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی شفیعی فر – استادیار گروه سازه های هیدرولیکی – دانشکده فنی و مهندسی – دانشگاه تربی

چکیده:

تحلیل واکنش سازه های فراساحل (offshore structures) در برابر امواج و جریانهای دریایی از همه مهتر مسالئ مطرح در مهندسی فراساحل می باشد. علاوهبر نیروهای ناشی از موج و جریان، سازه های لاغر در محیط دریا تحت تاثیر نیروهای هیدرودینامیکی ناشی از حرکت خود سازه می باشند. در دهه های اخیر تحقیقات زیادی برای بررسی نیروهای هیدرودینامیکی ناشی از امواج و جیانهای دریایی بر روی سازه هایثابت صورت گرفته است. لیکن بدلیل حرکت سازه و تاثیر متقابل این حرکت و سیال، الگوی جریان و نیروهای هیدرودینامیکیوارد بر سازه های انعطاف پذیر متفاوت می باشد و نمی توانمدلهاو ضرایب ارائه شده برای سازه های ثابت را برای اینگونه سازه ها بکار برد.
در مقاله حاضر ابتدا مباحثمختلف اندرکنش سازه و دریا مورد بررسی قرار می گیرد. سپس با استفاده از نتایج یک سری ازمایش بر روی مدل فیزیکی، مدلهای ریاضیمناسب در نظر گرفتن پدیده اندرکنش هیدرودینامیکی ارائه می گردد. نتایج نشان داده است که فرمول تعمیم یافته مورسیون بر اساس روش سرعت نسبی می تواند برای حرکت توام سازه و سیالبکار رود، بشرط آنکه از ضرایب مناسب استفاده گردد. همچنین رابطه خطی شده فرمول سرعت نسبی بخوبی نیروهای هیدرودینامیکی را درحرکت ترکیبی براورد می نمایند.