مقاله انديشه آرمانشهر در قصيده «علي بساط الريح» فوزي معلوف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در زبان و ادبيات عربي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۱۴۷ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: انديشه آرمانشهر در قصيده «علي بساط الريح» فوزي معلوف
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فوزي معلوف،”علي بساط الريح”
مقاله آرمانشهر
مقاله آزادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منتظمي علي
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي علي
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي چناري علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آرمانشهر، جامعه اي آرماني و مطلوب در خيال و روياي بسياري از انديشمندان بزرگ است كه خاستگاه اوليه آن، ايده آليسم افلاطوني در كتاب جمهوريت مي باشد. اين مقاله به تحليل انديشه آرمانشهري «فوزي معلوف» از نام آوران رمانتيسم عربي – در قصيده «علي بساط الريح» مي پردازد. به اين منظور، ابتدا مفهوم آرمانشهر و علت اوج گيري اين انديشه در مكتب رمانتيسم بررسي شده، سپس در ادامه بعد از معرفي مختصري از قصيده، به جهت ساختار روايي آن، عناصري مانند: كشمكش، گفتگو و زمان و مكان بررسي شده است. بخش بعدي به كاركرد و نقش تخيل رمانتيكي در آفرينش جهان آرماني شاعر اختصاص يافته و در بخش پاياني نشان خواهيم داد كه آزادي به عنوان بزرگترين روياي شاعر، در بردارنده مفاهيمي آرماني مانند: آرامش، عدالت، عشق راستين و جاودانگي است.