مقاله انديشه پردازي خودکشي و عمل به مناسک ديني در بيماران مبتلا به افسردگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل از صفحه ۲۲۴ تا ۲۳۴ منتشر شده است.
نام: انديشه پردازي خودکشي و عمل به مناسک ديني در بيماران مبتلا به افسردگي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگي
مقاله انديشه پردازي خودکشي
مقاله عمل به مناسک ديني
مقاله نااميدي
مقاله خودکشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دل آذر ربابه
جناب آقای / سرکار خانم: فرهي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ادبيات پژوهشي به طور گسترده اي نشان مي دهد که دين اغلب به عنوان عامل محافظتي نيرومندي در برابر اختلال هاي رواني و روان تني عمل مي کند. با اين همه، نوع تاثير باورهاي نظري و مناسک يا آيين هاي عملي ديني بر پديدارشناسي اختلال هاي مزبور به قدر کافي کندوکاو نشده است. پژوهش حاضر با هدف بررسي انديشه پردازي خودکشي در بيماران افسرده داراي سطوح متفاوت عمل به مناسک ديني اجرا گرديد.
روش کار: در قالب يک پژوهش مقطعي، ۶۶ بيمار افسرده به شيوه نمونه گيري آسان از بين مراجعه کنندگان به کلينيک روانپزشکي و روانشناسي طلوع و بيمارستان روان پزشکي شفا رشت انتخاب شدند. براي تشخيص افسردگي از مصاحبه ساختار نيافته بر اساس معيارهاي DSM-IV-TR و پرسشنامه افسردگي بک استفاده شد. با استفاده از يک مقياس درجه بندي خوداجرايي محقق ساخته، ميزان عمل آزمودني ها به مناسک و آيين هاي ديني تعيين و آزمودني ها در دو گروه بيماران افسرده عامل قوي و بيماران افسرده عامل ضعيف به مناسک ديني گمارده شدند. همچنين از مقياس نااميدي بک و مقياس انديشه پردازي خودکشي بک استفاده به عمل آمد.
يافته ها: تحليل آماري با استفاده از آزمون t نشان داد که بين دو گروه آزمودني از نظر ميزان افسردگي (۰٫۸۴۷) تفاوت معني داري ديده نمي شود. با اين همه، ميزان نااميدي (۰٫۰۳۴) و انديشه پردازي خودکشي (۰٫۰۰۰۵) گروه افسرده عامل قوي به مناسک ديني به طور معني داري کمتر از گروه ديگر بود.
نتيجه گيري: يافته هاي فوق نشان مي دهند که پديدارشناسي افسردگي در بيماران افسرده اي که عامل قوي به آيين هاي ديني هستند از نظر ميزان انديشه پردازي خودکشي و نااميدي با بيماران افسرده اي که عامل ضعيف به آيين هاي ديني هستند تفاوت دارد.