سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین صادقی – گروه فیزیک دانشگاه اراک
سیدجعفر نظام دوست –

چکیده:

امروزه نظریه میدان موثر بعنوان یکی از روشهای محاسباتی دقیق در فیزیک هسته ای مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقا له ما با استفاده از نظریه میدانهای موثر تصویر ساده ای بمنظور بررسی بستگی انرژی و طول پراکندگی برای نرخ برخورد سیستمهای سه جسمی با روش مقیاس بندی ، هراه با اندرکنشهای سه ذره ای ارائه می دهیم . سپس به بررسی اطلاعات تجربی که تاکید بر فرآیندهایی دارد که باید خوشه های چند اتمی را در آنها برای توصیف مسئله در نظر گرفت، می پردازیم. نتایج نشاندهنده خواص عمومی دربرگیرنده حضور خوشهای سه اتمی با انرژی بستگی ضعیف خواهند بود و از بستگی دوره ای – لگاریتمی بر حسب انرژی و طول پراکندگی برخوردار است و همچنین تشدید فشباخ را نیز نشان می دهد.