سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمانه جوانبخت – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
سعید جلالی اسدآبادی – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، مرکز تحقیقات علوم و تکنول

چکیده:

انرژی همدوسی حالت جامد C60 که در ساختار fcc متبلور می شود را با حل مستقیم دسته معادلات تک ذره کوهن – شم به روش فیزیکی پتانسیل کامل – امواج تخت بهبود یافته خطی شده (FP-LAPW) برابر با ۱/۵۳۷ eV محاسبه کردهایم . کوچک بودن مقدار این انرژی بیانگر نیروی ضعیف . را محاسبه و آنها را با یکدیگر مقایسه کردهایم C60 و خوشه fcc-C60 واندروالس بین خوشههای بلور است . چگالی حالتهای الکترونی بلور پهنای گاف بلوری را با تقریب شیب تعمیم یافته (GGA) برابر با ۰/۷ eV بهدست آورده ایم . چگالی حالتهای اشغال نشده وجود گافهای متعددی
را در ساختار الکترونی این بلور نشان می دهد .