سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدصفاعلی فاطمی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فن‌آوری ، پژوهشکده صنعت و محیط زیست گروه زیست فرآیند
باقر یخچالی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، پژوهشکده صنعت و محیط زیست، گروه زیست فرآیند
جعفر توفیقی داریان – دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده فنی و مهندسی ، گروه بیوتکنولوژی
سیدعباس شجاع الساداتی – دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده فنی و مهندسی ، گروه بیوتکنولوژی

چکیده:

در این تحقیق، تاثیر غلظت گلیسرول، ماده القا کننده، ساکاروز و زمان القا بر فرایند بیان و انتقال GM-CSFانسانی به فضای پری پلاسمی باکتری اشریشیاکلی نوترکیب در یک بیوراکتور هم زن دار ۲ لیتری در فرایند تخمیر ناپیوسته مطالعه شد . برای بهینه سازی چهار متغیر در سه سطح از طرح آزمایش به روش تاگوچی استفاده ۰ میلی مولار ماده القا کننده و القا در ساعت ششم / شد. پس از بهینه سازی غلظت ۴۰ گرم در لیتر گلیسرول، ۵تخمیر به عنوان نقاط بهینه بدست آمدن د. وجود ساکاروز در محیط کشت باعث تغییر شکلGM-CSFو کاهش تولید آن شد. در شرایط بهینه میزانGM-CSFانسانی تولید شده در پری پلاسم باکتری اشریشیاکلی و بهره دهی حجمی فرایند به ترتیب ۷۱ میلی گرم و ۶/۴۵ میلی گرم در لیتر در ساعت بدست امد.