مقاله انسان شناسي دولت مهدوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در مشرق موعود از صفحه ۹۵ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: انسان شناسي دولت مهدوي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصر ظهور
مقاله كرامت آدمي
مقاله انسان گرايي
مقاله عقل گرايي
مقاله آزادي
مقاله فطرت
مقاله تساهل و تسامح

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي منفرد بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين نوشتار با بازشناسي بحران ها و آسيب هاي انسان متجدد، انسان شناسي دولت مهدوي را به عنوان يک مکتب انسان شناسانه، الگويي مناسب براي جهانيان معرفي مي نمايد تا افزون بر آن كه انسان شناسي مکاتب غربي همانند اومانيسم و اگزيستانسياليسم را به چالش کشد، به طور نسبي آن افق روشني را که آموزه هاي اديان بدان وعده داده اند، ترسيم نمايد. از اين روي، به مهم ترين مباحث انسان شناسي در عصر ظهور همانند کرامت انساني، آزادي، تساهل و تسامح، جايگاه قوه خرد و پاک نهادي مي پردازد و با تبيين آنها در عصر ظهور مي کوشد آنها را الگويي براي ديگر دولت ها معرفي کند.