مقاله انضباط اجتماعي در سازمان: رويکردي پژوهشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در مدرس علوم انساني از صفحه ۱۸۹ تا ۲۱۸ منتشر شده است.
نام: انضباط اجتماعي در سازمان: رويکردي پژوهشي
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انظباط
مقاله انظباط اجتماعي در سازمان
مقاله حاكميت قانون و مقررات خود انظباطي
مقاله سيستمهاي سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فروتني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: بحراني عطيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محور اصلي و رکن اساسي سازمان، منابع و سرمايه انساني آن محسوب مي شود و توسعه سازمان منوط به استفاده بهينه، مطلوب و کارآمد از منابع و به ويژه نيروي انساني آن است. بهترين سيستمها بدون ايجاد زمينه مناسب در نيروي انساني خود نمي توانند برنامه ها شان خود را به انجام برسانند و نقطه حايز اهميت آن است که نفس برنامه متکي به نوعي انضباط است.
از سوي ديگر، مجموعه رفتار هاي افراد در سازمان، رفتار سازماني و آن نيز رفتار اجتماعي، از جمله انضباط اجتماعي را شکل مي دهد. به عبارت ديگر، انضباط اجتماعي، حاصل نظم و انضباط فردي افراد در نظام اجتماعي است. ساده ترين و قابل فهمترين تفسير از انضباط اجتماعي اين است که هر کس، در هر جا و در هر کار، وظيفه خود را به درستي و با رعايت نظم، قاعده و قانون انجام دهد.
براي ايجاد و حاکميت انضباط اجتماعي در سازمان در کنار کار فرهنگي، بايد از طريق بررسي علمي و شناسايي ارتباط عوامل مختلف با اين پديده اجتماعي، به استقرار و نهادينه ساختن آن کمک کرد. به اين منظور اين مقاله که حاصل يک پژوهش علمي در باب بررسي ارتباط انضباط اجتماعي با برخي از عوامل سازماني است، در نظر دارد خلاصه اي از يافته ها و نتايج حاصل از تحقيق علمي در اين زمينه را ارايه کند.