سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سوسن امیرصادقی – مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور رشت
مهلاسادات بزرگی – مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور رشت
ناهید بیدار – مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور رشت

چکیده:

غلبه بر مشکلات احساسی جوانان نیازمند به کمک بدنبال آزارها و مصائب یکی از مهم ترین چالش هایی است کـه یـک والد، معلم یا یک متخصص سلامت روانی می تواند با آن مواجه گردد . بررسی های مجدد روی اخـتلالات اسـترس بـدنبال ترومـا ( PTSD )نشان می دهد که بچه هایی که با آسیب ها در خانواده ها، مدارس یا اجتماعات مواجه می شوند مستعد مشکلات طولانیمدت جدی هستند . واکنش احساسی آنها شامل ترس ، افسردگی ، جدایی یا خشم ، می توانـد بلافاصـله یـا حتـی مـدتی پـس از حادثه رخ دهد . اکثر آنها طی یک مدت کوتاه بهبود می یابند ام ا تعداد کمی هم به سمت PTSD یا سایر مشکلات مقاوم می روند که نیاز به درمان دارند .
متن : اختلال است رس پس از سانحه ) ) PTSD زمانی تشخیص داده می شود که یکی از علائم زیربه مدت یـک مـاه یـا بیـشتر در فرد وجود داشته باشد .
ـ تجربه دوباره حادثه در بازی ها یا کابوسهای شبانه و یا مرور خاطرات ،
ـ اجتناب روزمره از خاطرات به جا مانده از حادثه ،
ـ اختلالات افزاینده خواب ، تحریک پذیری ، عدم تمرکز ، رفتارهای تهاجمی و عکس العمل های نابهنجار .
میزان PTSD در بچه ها و بزرگسالان مبتلا به این بیماری و ضایعات آن متفاوت اسـت بـرای مثـال میـزان آن بعـد از حـوادث طبیعی %۲ ، حوادث تروریستی %۲۸ و سقوط هواپیما %۲۹ می شود . این اختلال ممکن است یک هفته ، یک ماه بعـد از حادثـه رخ دهد . حدود %۳۰ بیماران بطورکامل بهبود می یابند . گاهی اوقات بدون درمان از بین می رود . پژوهشگران عوامل زیر را در زمینه آسیب پذیری PTSD تشخیص داده اند : ـ مشخصات واقعی در معرض تروما قرار گرفتن ( در مجاورت ضربه بودن ، شدت و مدت آن ) ، ـ مشخصه های افراد : قبل از تروما ، پیشینه خانواده ، بیماریهایی روانی قبلی ، جنسیت ، ـ عوامل بعد از تروما : در دسترس بودن حمایت های اجتماعی ، ضرورت اجتناب و تجربه دوباره علائم . پژوهش ها نشان می دهد که PTSD ، مکانیزم های اساسی مغز را تغییر می دهد . ، شکلهای ویژه ای از روان درمانی و یا اسـتفاده از دارو و یـا ترکیبـی ازهـر دو جهـت درمـان اسـتفاده PTSD برای افراد مبتلا به می شود . یکی از موارد روان درمانی ، ک ه بسیار مؤثر بوده ، درمان رفتاری شناختی است . ) ) CBT در این روش بـه بیمـار روشـهای غلبه بر هیجان یا افسردگی و یاتغییر رفتارهای نامطلوب مانند اجتنـاب از یـادآوری حادثـه تروماتیـک آمـوزش داده مـی شـود وعقایدی را که با درمان تداخل دارند مورد ارزیابی و آزمایش قرار می گیرد . بازی درمانی و هنر درمانی هم می تواند به بچه ها کمک کند تا حوادث تروماتیک را به سادگی به یـاد آورده و احساسـشان را در مورد آن بیان کنند . مدت زمان منطقی برای درمان ۶ PTSD تا ۱۲ هفته می باشـد و حمایـت خـانواده و دوسـ تان بـرای بهبـود بیماری موثر است .
بحث و نتیجه گیری : پرستاران به علت داشتن زمینه های آموزشی مختلف می توانند به خوبی این مراجعین راپذیرفته ، با مـشکل آنها روبرو شده و به عنوان یکی از بخشهای اصلی از تلاش جامعه برای مداخله در بحران عمل کنند . هدف از مداخله ، کمک به افراد خانواده ها و جامعه جهت برطرف کردن موقعیت ایجاد شـده اسـت بـه طـوری کـه بتواننـد بـه عملکرد قبلی خود دست یافته و به حالت تعادل برگردند .