سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
محمدتقی محمودی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد،ایران
کیوان کاوه – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد،شهرکرد،ایران
حمید صفاریان – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد،شهرکرد،ایران
مجید قاسمی پیربلوطی – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد،شهرکرد،ایران

چکیده:
هدف از تحقیق حاضر، بررسی مدیریت کردن با استفاده از نسخه مکتب اسلام می باشد. روش اجرای این مطالعه یک مطالعه مروری بود که داده های مورد نیاز از طریق مرور منابع مرتبط فارسی در سال ۱۳۹۳ خورشیدی گردآوری شده است. داده ها با استفاده از کلیدواژه های مرتبط مدیریت و اسلام جمع آوری گردید.در مدیریت اسلامی ، مدیریت تنها با اتخاذ تصمیم پایان نمی پذیرد بلکه پس از اتخاذ تصمیم باید به خدا توکل کرد و از درگاه لایزال الهی مدد خواست و امور خویش را بدو واگذار نمود.همانطور که در مدیریت نبوی و مدیریت علوی بیان نمودیم توجه به آخرت و توکل بر نیروی بی کران الهی مبنای اصلی همه تصمیم گیرها در مدیریت اسلامی میباشد و بدون توجه به ارزشهای الهی و ارزشهای انسانی مدیریت در اسلام هیچ معنای ندارد و فقط دیدگاه معنوی و غیر مادی این مکتب است که آن را از سایر مکاتب مدیریت متمایز و مورد توجه قرار داده است.