مقاله انطباق و بررسي شاخص هاي روان سنجي پرسشنامه راهبردهاي فراشناختي خواندن در ميان دانش آموزان دوره متوسطه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات روان شناختي از صفحه ۱۶۳ تا ۱۸۳ منتشر شده است.
نام: انطباق و بررسي شاخص هاي روان سنجي پرسشنامه راهبردهاي فراشناختي خواندن در ميان دانش آموزان دوره متوسطه
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فراشناخت
مقاله راهبردهاي فراشناختي خواندن
مقاله روايي
مقاله پايايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين چاري مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: سماوي سيدعبدالوهاب
جناب آقای / سرکار خانم: كردستاني داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رابطه مفهوم فراشناخت، به عنوان مفهومي متداول در تعليم و تربيت با پيشرفت تحصيلي انکارناپذير است. يکي از چالشهاي موجود در زمينه مطالعه فراشناخت، سنجش و ارزيابي راهبردها و دانش فراشناختي است. هدف از مطالعه حاضر، بررسي و انطباق شاخص هاي روايي و پايايي پرسشنامه راهبردهاي فراشناختي خواندن (مختاري و ريچارد، ۲۰۰۲)، در نمونه اي از دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر بندرعباس بود. آزمودنيهاي پژوهش، ۲۹۷ دانش آموز سال اول متوسطه بودند که به روش نمونه گيري خوشهاي انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه ۳۰ گويه اي راهبردهاي فراشناختي خواندن بود. براي بررسي روايي پرسشنامه، از روش تحليل عاملي اكتشافي توام با چرخش واريماکس استفاده شد. شاخص هاي مرتبط با کفايت نمونه و متغيرها جهت تحليل عاملي رضايت بخش بود. پس از اجراي تحليل عاملي، سه عامل راهبردهاي فراشناختي کلي، حمايتي و حل مساله در زمينه خواندن استخراج شد که حدود ۵۹٫۲۷ درصد از واريانس کل راهبردهاي فراشناختي خواندن را تبيين مي کرد. همچنين بررسي پايايي پرسشنامه نيز ضرايب آلفا برابر با ۰٫۷۰ و تنصيف برابر با ۰٫۷۵ را به دست داد. به طور کلي نتايج پژوهش نشان داد که پرسشنامه راهبردهاي فراشناختي خواندن، براي سنجش اين راهبردها در ميان دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر بندرعباس مناسب است و مي تواند تا حدودي نيازهاي موجود را برطرف كند.