مقاله انعطاف پذيري نيروي کار و رقابت پذيري صنايع در اقتصاد جهاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۹۵ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: انعطاف پذيري نيروي کار و رقابت پذيري صنايع در اقتصاد جهاني
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انعطاف پذيري نيروي کار
مقاله اشتغال
مقاله بخش غيررسمي
مقاله اشتغال غيررسمي
مقاله رقابت پذيري صنايع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رناني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: شجري هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: اربابيان شيرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ايجاد انعطاف در بنگاه از ضرورتهاي رقابت پذيري در فرآيند جهاني شدن است. از ميان عوامل توليد، انعطاف پذيري نيروي کار-صرفنظر از سهم هزينه اي آن-نقش بنيادين را در اندازه انعطاف پذيري بنگاه بازي مي کند. در واقع انعطاف پذيري بنگاه از منظر شرايط نيروي کار از مهم ترين مولفه هاي انعطاف پذيري بنگاه مي باشد.
يکي از عوامل موثر بر انعطاف پذيري نيروي کار، اشتغال غيررسمي است. اشتغال غيررسمي با کاهش هزينه هاي نيروي کار و گسترش انعطاف پذيري کمي نيروي کار بنگاه به رقابت پذيري بنگاه در سطح بازارهاي جهاني کمک مي کند. اما متقابلا عدم توجه به انباشت سرمايه در شاغلان غيررسمي موجود در بنگاه، انعطاف پذيري تخصصي نيروي کار را کاهش مي دهد و در نتيجه به کاهش سطح رقابتي بنگاه در بازارهاي جهاني مي انجامد. بنابراين هر بنگاه جهت بقا در بازارهاي جهاني لازم است ترکيب مناسب دو نوع انعطاف پذيري کمي و تخصصي نيروي کار را انتخاب کند.
اين مقاله با تمرکز بر اشتغال غيررسمي، در پي بررسي اين نکته است که اشتغال غيررسمي در فعاليتهاي داراي فناوري پايين تا چه اندازه مي تواند بر سطح انعطاف پذيري نيروي کار بنگاهها و قدرت رقابتي آنها موثر باشد. با کاربرد روش پانل در بين فعاليتهاي صنعتي (صنايع با فناوري پايين) در دوره ۱۳۸۲-۱۳۷۷، نتايج، نشان دهنده اثر مثبت اشتغال غيررسمي بر رقابت پذيري در اين گروه صنايع است.