سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آرش آرمون – کارشناس ارشد مهندسی سیست مهای اقتصادی اجتماعی- دانشگاه عل م و صنعت ایر

چکیده:

انعطا فپذیری به یکی از مفیدترین و ضرور یترین ابزارها در بسیاری از بازارهای رقابتی امروزی تبدیل شده است. شرک تها برای سرمای هگذاری جهت دستیابی به انعطا فپذیری، لازم است بطور دقیق ارزیابی کنند که چه نوع انعطا فپذیر یهایی م یتواند برای عملیات شرکت مفید باشد و چگونه م یتوان این انعطا فپذیری را بدست آورد. وضعی تها و شرایط مختلف در سازمان ها دارای سطوح متفاوتی از عدم قطعیت و تغییرات م یباشند، و بنابراین به انواع متفاوتی از انعطا فپذیری نیازمندند. اگرچه ادعا شده است که انعطاف پذیری می تواند (تا حدی) بدون سرمای هگذاری عمد های از
طریق تکنولوژی حاصل شود، ولی باید توجه کرد که انعطا فپذیری در هر صورت هزین هزا است. بنابراین یک شرکت به منظور بهبود عملکرد خود باید تلاش زیادی را جهت شناسایی انواع مفید انعطا فپذیری و نیز چگونگی دستیابی به آن انجام دهد. این مقاله به مرور ادبیات انعطا فپذیری و شناسایی انواع آن در سیست مهای لجستیک و زنجیرة تأمین پرداخته و بطور خلاصه مفاهیم و چارچو بهای موجود را مورد بررسی قرار میدهد.