سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
زهرا دیانتی دیلمی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اقتصادی تهران
حامد منظری توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابرسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران نویسنده مسئول
جواد دوست جباریان – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابرسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده:
رضایت شغلی یکی ازچالش برانگیزترین مفاهیم سازمانی و پایه ی بسیاری ازسیاست ها و خط مشی های مدیریت برای افزایش بهره وری و کارآیی سازمان می باشد، در واقع رضایت شغلی نگرش کلی فرد نسبت به شغلش است، هر چه رضایت شغلی شخص بالاتر باشد، نسبت به شغل خود نگرشی مثبت دارد و برعکس کسی که رضایت شغلی پایینی دارد، نگرش منفی نسبت به کارخود دارد. لذا در این تحقیق به بررسی رابطه بین انعطاف پذیری منابع انسانی،رضایت شغلی و استرس شغلی در میان حسابداران و حسابرسان داخلی پرداخته شده است.این تحقیق از نوع هدف کاربردی و از نوع روش توصیفیهمبستگی می باشد. برای این منظور پرسشنامه تحقیق بین کلیه حسابداران و حسابرسان داخلی شرکت پالایش نفت لاوان ۳۳ نفر، توزیع شد که با پیگیری های مکرر، ۷۴ پرسشنامه تکمیل گردیدو برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری spss استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که بین انعطاف پذیری منابع انسانی و استرس شغلی رابطه منفی وجود دارد و بین رضایت شغلی و استرس شغلی نیز رابطه منفی وجود دارد