سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدباقر نحوی – کارشناس ارشد مهندسین مشاور آبکاوش سرزمین
منصور نوعی – کارشناس ارشد مهندسین مشاور آبکاوش سرزمین
حسن رحیمی – استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به شرایط خاص دوران بهر هبرداری ضروری است تجربیات بازسازی تاسیسات کانالها و ساز ههای آبی شبک ههای آبیاری و زهکشی مورد توجه طراحان و مجریان احداث شبک ههای
مذکور قرار گیرد. نگارندگان دراین مقاله سعی نمود هاند مواردمذکور را در مطالعه موردی شبکه های آبیاری مارون مورد بحث و بررسی قرار دهند. در این ارتباط تجربیات حاصل از بازسازی سیفون د هصفر و بررسی علل شکست آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مضافاً اینکه شرایط نامناسب و کارکرد نامطلوب ساز ههای انتقال در زهک شها و ساز ههای حفاظتی شبک هها و
نیز علل بروز تخریب آنها در مقال ه جداگان های مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان ضمن جمع بندی، پیشنهادات ضروری ارایه گردیده است.