انواع ارائه شفاهی

ارائه شفاهی در حوزه های مختلف علمی و ادبی انواع مختلفی دارد که عبارتند از، سخنرانی عمومی، دانشگاهی پرداخته خواهد شد که شامل تدریس، سخنرانی، ارائه سمینار دوره تحصیلات تکمیلی و ارائه علمی و فنی در کنفرانس ها، سمینارها، سمپوزیوم ها و کارگاه های علمی و اموزشی است.

تدریس

ارائه کننده شفاهی به عنوان معلم یا مدرس باید تمام شرایط اولیه مورد نیاز برای یک سخنران عمومی را موفقیت یا عدم موفقیت سخنرانی دارد و وضع روحی – عاطفی، احساسی مخاطب در این نوع ارائه عامل بسیار مهمی است و همچنین در این نوع ارائه معمولا از امکانات شنیداری و دیداری ساده مانند اسلایدهای مرتبط با موضوع درسی استفاده می شود؛ هدف اصلی آن آموزشي است و ارائه کننده باید کیفی و کمی دقیق انجام شود، مخاطبین از نظر دانش و آگاهی در موضوع ارائه، معمولا هم سطح وزیرسطح ارائه کننده هستند.

سخنرانی

سخنرانی خاص محافل علمی – فنی از جمله کنفرانسی ها، سمینارها، سمپوزيوم های علمی و کارگاه های آموزشی است. موضوعاتی که در آن مطرح می شود کاملا تخصصی است، مانند سخنرانی هایی که در ابتدای برگزاری کنفرانسها تحت عنوان سخنران کلیدی انجام می شود. از انواع امکانات دیداری و شنیداری در آن استفاده می شود، مدت زمان آن معمولا محدود است، مثلا در حدود یک ساعت. از نظر آماده کردن محتوا تمام مراحل یک ارائه کتبی را دارد، مخاطبین ممکن است از نظر دانش و آگاهی علمی – فنی در سطوح مختلف باشند. حضور در جلسه ارائه آداب خاصی دارد که اهل دانش و فن باید در محافل علمی – فنی رعایت کنند. میتواند آگاه ساز یا مجاب کننده باشد. بر اساس یک طرح زمانبندی مشخص و معین تهیه و ارائه میگردد. برخی از نکات مهم در سخنرانی عبارتند از:

– تعیین نکات مهم و کلیدی و توضیح آن.

– تکرار نکات مهم در طول سخنرانی،

– ارام و بلند و شمرده صحبت کردن

کم وزیاد کردن تون صدا برحسب مطلب..

مکث چند ثانیه ای بین صحبت ها.

بیانی ساده و روان داشته باشد با جملات موثر و کوتاه مفاهیم منتقل شود.

– تکیه کلام نداشته باشد

– از حاشیه پردازی و زیاده گویی پرهیز کند.

سمینار

زمانی سخنرانی در یک سمینار دارای حداکثر تأثیر بر روی مخاطب خواهد بود که به طرزی ساختمند انجام شود. خصوصیات یک سخنرانی ساختمند عبارتند از؛

ابتدا ادای احترام به حاضرین صورت گرفته و سپس با مقدمه ای جذاب شروع شود به نحوی که از همان آغاز نظر مخاطب جلب شود. مقدمه باید با جملات کوتا و مؤثر بیان شود و طی ان باید موارد زیر رعایت شود.

– کسب اجازه از صاحبنظران و پیشکسوتان و اساتید در موضوع ارائه

– گاه لازم است ارائه کننده خود را به اجمال معرفی کند.

– طرح عنوان اصلی و عناوین داخلی مهم تر

مطالب اصلی به صورت بخش بندی شده، با شروع از مفاهیم

آشنا برای مخاطبین و بیان مبنایی مطلب مطرح شود.

تسلسل و توالی منطقی بخش های مختلف بحث با رعایت زمان بندی ارائه باید حفظ شود.

نتیجه گیری های مرحله ای از هر قسمت بحث انجام شود.

به سئوالات مربوطه به هر مرحله از بحث پاسخ داده شود. جمع بندی نهایی و نتیجه گیری های لازم پس از اتمام بخش های مختلف انجام شود.

به سؤالات مخاطبین پاسخ مناسب داده شود.

سؤالاتی در موضوع ارائه شده طرح و در صورت امکان پاسخ به مخاطبین دریافت شود.

در صورت امکان، بخش بحث پایانی با مخاطبین برگزار شود.

از مخاطبین به خصوص از سوال کنندگان و شرکت کنندگاه در بحث پایانی سپاسگزاری شود.