عملکرد ساختمان و پلان بندی آن مستلزم پیاده کردن مشخص انواع فضاهای تقسیم با یک الگوی گردش برای حرکت مردم میباشد که نهایتا منجر به آرایش ها، ابعاد و مشخصات ویژهای ساختمانی برای پیکربندی می شوند. مقررات مربوط به طراحی شهری در شکل خارجی ساختمان اثر می گذارد. گاهی این مقررات ممکن است شکل پلان ساختمان را(حداقل در طبقات پایین)، پس نشستگی ها و محدودیت در ارتفاع و یا سایر مشخصات شکل معماری را معین کند. نیاز به یک شکل ظاهری متمایز یا گیرا غالبا مهمترین مشخصه از دید مهندسی، بحث انگیزترین است. چون نتایج حاصل، منطقی و یا از نظر کمی قابل برآورد نیستند که یک مهندسی بتواند آن را درک کند.

* شکل سازه در پلان و ارتفاع سازهها به دو دسته تقسیم میشوند:

الف) سازههای منظم (در پلان و ارتفاع به طور همزمان)

ب) سازههای نامنظم (چه در پلان و چه در ارتفاع) پیکربندیهایی برای مقابله با زلزله قابل اطمینان هستند که بر شکلهای هندسی ساده استوار باشند و شکل ساده، شکلی است که از جهت هندسی منظم بوده و جرمها در آن به خوبی توزیع شده باشند. اشکال ساده عبارتند از اشکال دورانی، و مربع مستطیلی که در آنها نسبت ضلع بزرگتر به ضلع کوچکتر برابر ۳ باشد. طبق مقررات آیین نامهای شکل های ساده باید به طور محسوس (حداقل نسبت به دو محود عمود بر هم که محورهای اصلی آنها را تشکیل می دهند) متقارن باشند. چنانچه نقشه دارای زوایای تورفته باشد، طول هر ضلع زاویه نباید از ۱۵ درصد اندازه ی افقی سازد در همان جهت بیشتر باشد و علاوه بر آن مجموع تصاویر جلو امدگی ها و فرورفتگی ها بر روی هر یک از محورهای اصلی نباید از ۲۵ درصد اندازی سازه، در امتداد ان محور بیشتر باشد. .

ساختمان هایی که پیکربندی آنها به صورت اشکال T و L و U , H و X و Y و یا اشکال مشابه باشند، نمونههایی از ساختمانهای دارای اشکال نامنظم هستند که حتی اگر سازه های آنها دارای دو محور تقارن باشند، باز هم مشکلات خاصی را به وجود می اورند(مانند شکل H یا صلیب).

در حقیقت قسمتهای مختلف ساختمان های به این شکل میل دارند که در مقابل نیروهای هر لرزش، به تنهایی واکنش های دینامیکی متفاوتی نشان دهند که اثر توام آنها به ایجاد نیروهای پیچشی بسیار قوی حول محور قایم منجر می شوند. در این مورد می توان از رفتار پیکربندیهای L شکل که بسیار متداوند، بیشترین تجارب را آموخت. تجزیه ی حرکات به تغییر وضعیتهای ویژه (شکل I)، تصویری از پیچیدگی رفتار این شکل ها را نشان می دهد. در حقیقت این واکنش ساختمان ها ناشی از تغییر وضعیتها بر روی هم و ترکیب شدن آنهاست