انواع تعامل پذيري

دستورالعمل عملياتي  تعامل پذيري انواع مختلفي دارد که ازجمله آنها مي توان به “ارتباطات ، الکترونيک ، لجستيک ، پايگاه داده چندرسانه اي ، شي گرايي ، طرزکارگرايي ، معنايي ، فرايندي ، انعطاف پذير، طرح ريزي شده ، برنامه اي ، مفهومي و کاربردي ” اشاره کرد.

در اين ميان ، مرسوم ترين انواع تعامل پذيري عبارتند از:

–    فني : که بر سيستم ها متمرکز است . زماني که دو يا چند سيستم ، معاوضه داده داشته باشند، با يکديگر در تعامل فني هستند.

–    عملياتي : در اين حالت ، کاربران نيز اضافه شده و فرض مي شود که اطلاعات بين دو يا چند کاربر معاوضه مي شود[٤].

دسته بندي ديگري از تعامل پذيري به صورت زير مي باشد[۷]:

–    طرح ريزي شده (فني ): براي مبادله اطلاعات بايد سيستم از قبل طرح ريزي شده باشد.

–    انعطاف پذير (بداهه ): به دليل تمرکز بيشتر برروي فرايندها، انعطاف پذير مي باشد.

مشاهده مي شود که هر دو تعامل پذيري مورد نياز مي باشند. تنوع سناريوها و شرکا منجر به ضرورت ديدگاه فرايند مي شود اما نياز به طرح ريزي نيز از بين نمي رود[۸].