سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس بهسازی زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی درخشندی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران – مکانیک خاک و پی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (

چکیده:

رسوبات ماسه ای در بعضی موارد در طول زلزله تبدیل به وضعیتی شبیه مایع می شوند. این پدیده روانگرایی نامیده شده که باعث ایجاد مشکلاتی در نواحی ماسه ای اشباع می شود . افزایش فشار آب منفذی در شرایط زهکشی نشده نشانه اصلی تمام پدیده های روانگرایی می باشد بطوری که خاکهای غیر چسبنده تمایل به متراکم شدن در اثر بار استاتیکی یا سیکلی را پیدا می کنند. مثالهای عمده خسارات وارده ناشی از روانگرایی وابسته به شرایط تعادل نیروهای وارده به سازه می باشد . خاک زیر سازه باید قادر به حفظ پایداری سازه و مقاومت در مقابل نیروهای خارجی، وزن سازه و نیروی اینرسی می باشد. ازجمله خسارتهای وارده نشست و انحراف (کج شدگی) سازه ها درنتیجه کاهش ظرفیت باربری پی ها، تغییر شکل های ابنیه خاکی دراثرکاهش پایداری شیب، نشست سازه های ساحلی ناشی از افزایش فشار محرک خاک و ازاین قبیل می باشد. با شناسایی شکل های ممکن گسیختگی سازه ها در زمین های روانگرا و با توجه به شرایط زمین و خاک و همچنین ملاحظات اقتصادی می توان بهترین روش برای بهبود خواص خاک و مقاومت آن در مقابل روانگرایی را انتخاب کرد.