مقاله انواع خشونت نسبت به پزشکان شاغل و دانشجويان رشته پزشكي و علل مساعد کننده آن در بيمارستان هاي شهر اراک ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱۵۵ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: انواع خشونت نسبت به پزشکان شاغل و دانشجويان رشته پزشكي و علل مساعد کننده آن در بيمارستان هاي شهر اراک ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشونت
مقاله دانشجويان رشته پزشكي
مقاله پزشکان
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي چايجان پارسا
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: سنگينان طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: با توجه به حساسيت و التهاب مراکز بيمارستاني، خشونت در محل كار به عنوان يك عامل مخدوش کننده، از خطرات شغلي گروه پزشکي محسوب و تهديد كننده سلامت جامعه است. هدف از انجام اين پژوهش تعيين انواع خشونت نسبت به پزشکان شاغل و دانشجويان رشته پزشكي و علل مساعد کننده آن در بيمارستان هاي شهر اراک در سال ۱۳۸۷ مي باشد.
مواد و روش ها: اين پژوهش توصيفي – مقطعي بر روي ۴۰۰ نفر از پزشکان شاغل و دانشجويان پزشكي در دسترس در بيمارستان هاي اراک در سال ۱۳۸۷ انجام گرفت. از يك پرسش نامه۱۴ سوالي خود ساخته كه وضعيت خشونت را ارزيابي مي كرد استفاده شد.
يافته ها: در مجموع ۲۰۵ نفر پرسش نامه را برگرداندند. ۷۱٫۷ درصد سابقه اي از يكي از انواع خشونت لفظي، فيزيكي و جنسي را داشتند و اکثرا مورد تهاجم يك فرد مذكر از همراهان بيمار قرار گرفته بودند. عواملي مانند مصرف دارو و الکل توسط بيمار و يا همراهان، نبود امکانات امنيتي، مرگ بيماران و نبود امکانات آموزشي براي پيشگيري را در ايجاد خشونت موثر دانسته و راه هايي همچون افزايش پرسنل نگهباني، وجود مشاورين روان پزشكي و روان شناس در بخش ها، افزايش ساعات استراحت، کاهش حجم كار پزشکان و برنامه مدون آموزشي براي پيش گيري از خشونت را از عوامل ضد خشونت دانسته اند.
نتيجه گيري: خشونت لفظي و سپس فيزيكي نسبت به پزشکان بسيار شايع است. اقدامات و دستورالعمل هاي سريع جهت پيشگيري و تدوين برنامه ريزي موثر لازم مي باشد.